PUMA CARDS FAQs

 


 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER PUMA-KAARTEN

(geldig vanaf 6 oktober 2022)

Waar kan ik PUMA-cadeaukaarten kopen?

Je kunt PUMA-cadeaukaarten kopen in elk van onze deelnemende PUMA-winkels in de EU, Zwitserland en Noorwegen of online.

Waar kan ik mijn PUMA-kaart gebruiken?

PUMA-kaarten die zijn gekocht of uitgegeven in een winkel in de EU, Zwitserland, Noorwegen of online kunnen worden ingewisseld in elke deelnemende PUMA-winkel in de EU, Zwitserland, Noorwegen of online op puma.com. Momenteel bieden we het inwisselen niet aan in onze PUMA-winkels in Bulgarije, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Voor deze landen raden we je aan om je PUMA-kaart online in te wisselen op puma.com.

Let op: Het inwisselen van PUMA-kaarten die in een winkel in Ierland of in het Verenigd Koninkrijk zijn gekocht of uitgegeven, is momenteel alleen mogelijk in de deelnemende PUMA-winkels in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk.

Waar moet ik mijn PUMA-kaart invoeren?

Nee. Als je aankoopbedrag lager is dan de waarde van de PUMA-kaart, kun je het saldo op een later tijdstip gebruiken voor een aankoop. Het resterende saldo kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Als je aankoopbedrag hoger is dan de waarde op de PUMA-kaart, kun je voor het resterende bedrag een andere geaccepteerde betaalmethode gebruiken.

Kan ik een product dat ik met een PUMA-kaart heb gekocht retourneren?

Ja. Het normale retourbeleid van PUMA is van toepassing op alle producten die met een PUMA-kaart zijn gekocht. Je ontvangt je terugbetaling als een nieuwe PUMA-kaart die aan je Retourbevestigingsmail is toegevoegd zodra je retour is verwerkt, mits de geretourneerde artikelen uitsluitend met PUMA-kaarten zijn betaald.

Als de geretourneerde artikelen zijn betaald met een combinatie van een PUMA-kaart en andere betaalmethoden (bijv. creditcard, contant geld, enz.), dan zullen we eerst de alternatieve betaalmethode terugbetalen, ten bedrage van het werkelijk betaalde bedrag met de alternatieve betaalmethode. Voor het resterende bedrag van de terugbetaling, zal een nieuwe PUMA-kaart worden uitgegeven.

Bijvoorbeeld: Je aankoopwaarde is EUR 120,- waarvan EUR 80,- met een creditcard werd betaald en EUR 40,- met een PUMA-cadeaukaart. Als je retourwaarde EUR 90,- is, zullen we EUR 80,- terugstorten op je creditcardrekening en een nieuwe PUMA-cadeaukaart uitgeven ter waarde van EUR 10,-.

Waar kan ik mijn saldo controleren?

Je kunt het saldo op je PUMA-kaart in je deelnemende PUMA-winkel controleren of online op giftcard.puma.com door je PUMA-kaartnummer en de pincode in te voeren.

Wat moet ik doen als ik mijn PUMA-kaart ben verloren?

Ga zorgvuldig met je PUMA-kaarten om en behandel ze als contant geld. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gestolen, verloren, beschadigde of misbruikte PUMA-kaarten zodra ze zijn geleverd/uitgegeven en geactiveerd.

Wat is het maximale bedrag dat ik op een PUMA-kaart kan zetten?

PUMA-cadeaukaarten kunnen worden opgeladen tot een maximumwaarde van of gelijk aan EUR 1.000,00 en PUMA-tegoedbonnen worden uitgegeven met een maximumwaarde van EUR 250,00.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van onze PUMA-kaart voor volledige details.

 


 

PUMA CARDS FAQs

(valid as of October 6, 2022)

Where can I purchase PUMA Gift Cards?

You may purchase PUMA Gift Cards in any of our participating stores in the EU, Switzerland and in Norway or online.

Where can I use my PUMA Card?

PUMA Cards purchased or issued in a store in the EU, Switzerland, Norway or online can be redeemed in every participating PUMA store throughout the EU, Switzerland, Norway or online on puma.com. Currently we do not offer the redemption in our PUMA stores in Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Poland, Portugal, Slovakia and Slovenia. For these countries, we recommend you to redeem your PUMA Card online on puma.com.

Please note that the redemption of PUMA Cards purchased or issued in a store in Ireland or in the UK is currently only possible in the participating PUMA stores in Ireland and in the UK.

Where do I enter my PUMA Card?

Please enter your PUMA Card while choosing your payment method in checkout and click on "+ Add a gift card". Up to 3 gift cards can be added for one purchase. You can check your balance anytime at giftcard.puma.com.

Do I have to spend the exact amount on my PUMA Card?

No. If your purchase amount is lower than the value of the PUMA Card, you can use the balance for a purchase at a later date. The remaining balance cannot be exchanged for cash. If your purchase amount is higher than the value on the PUMA Card you can use any other acceptable payment method for the remaining amount.

Can I return a product purchased with a PUMA Card?

Yes. The normal PUMA return policy applies to all products purchased with a PUMA Card. You will receive your refund as a new PUMA Card attached to your "Return Confirmation" email once your return has been processed, provided the returned items were paid for using only PUMA Cards.

If the returned items that were paid for by a combination of a PUMA Card and other payment methods (e.g. credit card, cash, etc.), then we will preliminary refund to the alternative payment method, up to the amount actually paid by the alternative method. For the remainder of the refund, a new PUMA Card will be issued.

Example: Purchase value of 120,- EUR of which 80,- EUR paid by credit card and 40,-EUR by PUMA Gift Card. If your return value is 90,-EUR, we will refund 80 EUR to your credit card and issue a new PUMA Gift Card of 10,- EUR value.

Where can I check my balance?

You may check the balance on your PUMA Card directly in your participating PUMA store, or online at giftcard.puma.com by entering your PUMA Card number and the PIN.

What if I lose my PUMA Card?

Handle your PUMA Cards with special diligence and treat them like cash. We assume no liability for stolen, lost, damaged or misused PUMA Cards once they have been delivered/issued and activated.

What is the maximum amount I can upload on a PUMA Card?

PUMA Gift Cards can be charged up to a maximum value of or equivalent to EUR 1.000,00 and PUMA Merchandise Cards are issued with a maximum value of EUR 250,00.

Please see our PUMA Card Terms and Conditions for full details.

 


 

FAQ DES CARTES CADEAUX PUMA

(en vigueur depuis le 6 octobre 2022)

Où puis-je acheter une carte cadeau PUMA ?

Vous pouvez acheter des cartes cadeaux PUMA dans nos magasins participants au sein de l’Union Européenne, en Suisse, en Norvège, ou en ligne.

Où puis-je utiliser ma carte PUMA ?

Les cartes PUMA achetées ou émises dans un magasin PUMA au sein de l’UE, en Suisse ou en Norvège, ou bien en ligne peuvent être échangées dans tous les magasins PUMA participants dans l’UE, en Suisse ou en Norvège, ou en ligne sur eu.puma.com. Pour le moment, elles ne peuvent pas être utilisées dans les magasins PUMA de Bulgarie, de Croatie, de République tchèque, d’Estonie, de Finlande, de Grèce, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, de Pologne, du Portugal, de Slovaquie et de Slovénie. Pour ces pays, nous vous invitons à utiliser votre carte PUMA en ligne sur puma.com.

Veuillez noter que l’utilisation des cartes PUMA achetées ou émises dans un magasin en Irlande ou au Royaume-Uni n’est actuellement possible que dans les magasins PUMA participants en Irlande et au Royaume-Uni.

Où dois-je saisir ma carte PUMA ?

Saisissez votre carte PUMA lors du choix de votre mode de paiement et cliquez sur « + Ajouter une carte cadeau ». Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 cartes cadeaux pour un seul achat. Vous pouvez consulter votre solde à tout moment sur giftcard.puma.com.

Dois-je dépenser le montant exact de ma carte PUMA ?

Non. Si le montant de votre achat est inférieur à la valeur de votre carte PUMA, vous pouvez utiliser le solde restant lors d’un achat ultérieur. Le solde restant ne peut pas être échangé contre des espèces. Si le montant de votre achat est supérieur à la valeur de la carte PUMA, vous pouvez utiliser tout autre mode de paiement accepté pour le montant restant.

Puis-je retourner un produit acheté avec une carte PUMA ?

Oui. La politique de retour habituelle de PUMA s’applique à tous les produits achetés avec une carte PUMA. Vous recevrez votre remboursement sous la forme d’une nouvelle carte PUMA jointe à votre e-mail de « confirmation de retour » une fois que votre retour aura été traité, à condition que les articles retournés aient été payés uniquement avec des cartes PUMA.

Si les articles retournés ont été payés avec une carte PUMA et un autre mode de paiement (carte de crédit, espèces, etc.), nous effectuerons un premier remboursement sur le deuxième mode de paiement, d’un montant équivalent à la somme effectivement payée via ce mode de paiement. Une nouvelle carte PUMA sera alors émise pour compléter et finaliser le remboursement.

Exemple : Vous avez effectué un achat d’une valeur de 120 EUR. Vous avez réglé 80 EUR par carte de crédit et 40 EUR en utilisant une carte cadeau PUMA. Si la valeur de votre retour est de 90 EUR, nous vous rembourserons 80 EUR sur votre carte de crédit et émettrons une nouvelle carte cadeau PUMA d’une valeur de 10 EUR.

Où puis-je consulter mon solde ?

Vous pouvez consulter le solde de votre carte PUMA directement dans un magasin PUMA participant, ou bien en ligne sur giftcard.puma.com en indiquant le numéro de votre carte PUMA et le code.

Que faire si je perds ma carte PUMA ?

Faites très attention à vos cartes PUMA, comme s’il s’agissait d’argent. Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de carte PUMA volée, perdue, endommagée ou utilisée par un tiers après avoir été émise et activée.

Quel est le montant maximum possible d’une carte PUMA ?

Les cartes cadeaux PUMA peuvent être approvisionnées jusqu’à un montant maximal ou équivalent à 1 000 EUR et les cartes produits PUMA sont émises avec un montant maximal de 250 EUR.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les Conditions générales des cartes PUMA.

 


 

PUMA CARDS FAQs

(gültig seit dem 06. Oktober 2022)

Wo kann ich PUMA Geschenkgutscheine kaufen?

PUMA Geschenkgutscheine können in allen teilnehmenden Stores in der EU, der Schweiz und in Norwegen oder online erworben werden.

Wo kann ich meine PUMA Card einlösen?

PUMA Cards, die in einem Store in der EU, der Schweiz, Norwegen oder online erworben wurden, können in jedem teilnehmenden PUMA Store in der EU, der Schweiz, in Norwegen oder online auf puma.com eingelöst werden. Derzeit können sie nicht in den PUMA Stores der folgenden Länder eingelöst werden: Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn. Für diese Länder empfehlen wir, die PUMA Card online auf puma.com einzulösen.

Bitte beachte, dass das Einlösen von PUMA Cards, die in einem Store in Irland oder im Vereinigten Königreich gekauft oder ausgestellt wurden, derzeit auch nur in den teilnehmenden PUMA Stores in Irland und im Vereinigten Königreich möglich ist.

Wo gebe ich meine PUMA Card ein?

Wähle an der Kasse deine PUMA Card als Zahlungsmethode aus und klicke auf „+ Geschenkgutschein hinzufügen“. Pro Bestellung können bis zu 3 Geschenkgutscheine hinzugefügt werden. Du kannst dein Guthaben jederzeit unter giftcard.puma.com abfragen.

Muss ich den exakten Betrag auf meiner PUMA Card ausgeben?

Nein. Wenn der Einkaufsbetrag niedriger ist als der Wert der PUMA Card, kannst du das Restguthaben für einen späteren Einkauf verwenden. Der Restbetrag kann nicht in bar ausgezahlt werden. Wenn dein Kaufbetrag den Wert der PUMA Card übersteigt, kannst du jede zulässige Zahlungsmethode verwenden, um den Restbetrag zu zahlen.

Kann ich ein Produkt, das ich mit einer PUMA Card gekauft habe, zurückgeben?

Ja. Die reguläre PUMA Rücksenderichtlinie gilt auch für alle Produkte, die mit einer PUMA Card erworben wurden. Sobald deine Rückgabe bearbeitet wurde, erhältst du die Rückerstattung in Form einer neuen PUMA Card als Anhang zu der „Rücksendebestätigung“, die dir per E-Mail zugeschickt wird, vorausgesetzt, die zurückgesendeten Artikel wurden ausschließlich mit PUMA Cards bezahlt.

Wurden die zurückgesendeten Artikel mit einer Kombination aus PUMA Card und anderen Zahlungsmethoden (z. B. Kreditkarte, Bargeld usw.) bezahlt, so erstatten wir vorläufig den Betrag, der mit dem alternativen Zahlungsmittel bezahlt wurde. Für den Restbetrag der Erstattung wird eine neue PUMA Card ausgestellt.

Beispiel: Der Einkaufswert beträgt 120 €, davon wurden 80 € mit Kreditkarte und 40 € mit einem PUMA Geschenkgutschein bezahlt. Wenn der Wert deiner Rücksendung 90 € beträgt, erstatten wir 80 € auf deine Kreditkarte und stellen dir einen neuen PUMA Geschenkgutschein im Wert von 10 € aus.

Wo kann ich mein Guthaben einsehen?

Du kannst das Guthaben deiner PUMA Card direkt im teilnehmenden PUMA Store einsehen oder online unter giftcard.puma.com, indem du dort deine PUMA Card Nummer und deine PIN eingibst.

Was passiert, wenn ich meine PUMA Card verliere?

Behandele deine PUMA Cards mit besonderer Sorgfalt und gehe mit ihnen um wie mit Bargeld. Wir übernehmen keine Haftung für gestohlene, verlorene, beschädigte oder missbräuchlich verwendete PUMA Cards, sobald diese geliefert/ausgegeben und aktiviert wurden.

Wie hoch ist der Höchstbetrag, den ich auf eine PUMA Card aufladen kann?

PUMA Geschenkgutscheine können mit einem Höchstbetrag von bis zu 1.000 € aufgeladen werden. PUMA Merchandise-Gutscheine werden mit einem Maximalwert von 250 € ausgestellt.

Weitere Details findest du in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für PUMA Cards.

 


 

FAQ sui BUONI REGALO (Gift Cards) PUMA

(valide dal 6 ottobre 2022)

Dove posso acquistare i buoni regalo PUMA?

È possibile acquistare i buoni regalo PUMA nei negozi PUMA di UE, Svizzera e Norvegia aderenti all’iniziativa oppure online.

Dove posso utilizzare il mio buono regalo PUMA?

I buoni regalo PUMA acquistati o emessi da un negozio nell’UE, in Svizzera e in Norvegia, oppure online possono essere utilizzati presso tutti i negozi PUMA nell’UE, in Svizzera e in Norvegia aderenti all’iniziativa, oppure online su puma.com. Al momento i buoni regalo non sono utilizzabili presso i negozi PUMA in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. Per questi Paesi, ti consigliamo di utilizzare il tuo buono regalo online sul sito puma.com.

L’utilizzo dei buoni regalo PUMA acquistati o emessi dai negozi in Irlanda o nel Regno Unito è attualmente possibile solo nei negozi PUMA in Irlanda e nel Regno Unito aderenti all’iniziativa.

Dove devo inserire il mio buono regalo PUMA?

Il buono regalo PUMA deve essere inserito al momento della selezione del metodo di pagamento e applicato facendo clic su “+ Aggiungi un buono regalo”. È possibile aggiungere fino a 3 buoni regalo per lo stesso acquisto. In qualsiasi momento puoi verificare il tuo credito residuo su giftcard.puma.com.

Devo spendere l’importo esatto presente sul mio buono regalo PUMA?

No. Se l’importo del tuo acquisto è inferiore al valore del buono regalo PUMA, puoi utilizzare il credito residuo per un acquisto successivo. Il credito rimanente non può essere scambiato per il suo controvalore in contanti. Se l’importo del tuo acquisto è superiore al valore del buono regalo PUMA, puoi utilizzare qualsiasi altro metodo di pagamento accettato per saldare l’importo rimanente.

Posso restituire un prodotto acquistato con un buono regalo PUMA?

Sì. La consueta politica sui resi PUMA si applica a tutti i prodotti acquistati con un buono regalo PUMA. Se gli articoli restituiti sono stati pagati unicamente con un buono regalo PUMA, una volta processato il reso, riceverai un rimborso sotto forma di un nuovo buono regalo PUMA allegato alla tua e-mail di conferma della ricezione del reso.

Se gli articoli restituiti sono stati pagati con una combinazione di buoni regalo PUMA e altri metodi di pagamento (ad es. carta di credito, contanti etc.), rimborseremo il cliente sul metodo di pagamento alternativo fino all’ammontare pagato effettivamente con tale metodo. Per il resto del rimborso verrà emesso un nuovo buono regalo PUMA.

Esempio: Il valore degli articoli acquistati è di 120 EUR, di cui 80 sono stati pagati con carta di credito e 40 con buono regalo PUMA. Se l’importo del reso è di 90 EUR, rimborseremo 80 EUR sulla carta di credito ed emetteremo un nuovo buono regalo PUMA del valore di 10 EUR.

Dove posso verificare il mio credito residuo?

È possibile verificare il credito residuo del proprio buono regalo PUMA direttamente presso il negozio PUMA di fiducia aderente all’iniziativa oppure online su giftcard.puma.com, inserendo il numero del buono regalo PUMA e il PIN.

Cosa succede se perdo il mio buono PUMA?

Si prega di conservare i propri buoni regalo PUMA con particolare cura e di trattarli come se fossero denaro. Una volta attivati i buoni regalo PUMA consegnati/emessi, decliniamo qualsiasi responsabilità nel caso in cui vengano rubati, smarriti, danneggiati o utilizzati impropriamente.

Qual è il massimo importo caricabile su un buono regalo PUMA?

I buoni regalo PUMA possono essere caricati per un massimo di 1.000 EUR e i buoni merchandise PUMA vengono emessi con un valore massimo di 250 EUR.

Per conoscere tutti i dettagli, consulta i Termini e condizioni dei buoni regalo PUMA.

 


 

KARTY PODARUNKOWE PUMA – FAQ

(obowiązuje od 6 października 2022 r.)

Gdzie można kupić karty podarunkowe PUMA?

Karty podarunkowe PUMA można kupić w każdym z naszych uczestniczących w programie sklepów w UE, Szwajcarii i Norwegii lub w Internecie.

Gdzie można wykorzystać kartę podarunkową PUMA?

Karty PUMA zakupione lub wydane w sklepie w UE, Szwajcarii, Norwegii lub online można zrealizować w każdym uczestniczącym w programie sklepie PUMA w UE, Szwajcarii, Norwegii lub online na stronie puma.com. Obecnie nie ma możliwości wykorzystania kart w sklepach PUMA w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, Polsce, Portugalii, na Słowacji i w Słowenii. W przypadku tych krajów zalecamy wykorzystanie karty podarunkowej PUMA online na stronie puma.com.

Należy pamiętać, że wykorzystanie kart podarunkowych PUMA zakupionych lub wydanych w sklepie w Irlandii lub Wielkiej Brytanii jest obecnie możliwe tylko w uczestniczących w programie sklepach PUMA w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Gdzie wprowadzić kartę podarunkową PUMA?

Kartę podarunkową PUMA należy wprowadzić przy wyborze metody płatności i kliknąć „+ Dodaj kartę podarunkową”. Do jednego zakupu można dodać maksymalnie trzy karty podarunkowe. Saldo można sprawdzić w każdej chwili na giftcard.puma.com.

Czy muszę wydać dokładną kwotę z karty podarunkowej PUMA?

Nie. Jeśli kwota zakupu jest niższa niż saldo karty podarunkowej, pozostałe saldo można wykorzystać w późniejszym terminie. Pozostałego salda nie można wymienić na gotówkę. Jeśli kwota zakupu jest wyższa niż wartość karty podarunkowej, pozostałą kwotę można dopłacić inną metodą płatności.

Czy mogę zwrócić produkt zakupiony kartą podarunkową PUMA?

Tak. Do wszystkich produktów zakupionych kartą podarunkową mają zastosowanie zwykłe zasady zwrotów PUMA. Po rozpatrzeniu zwrotu użytkownik otrzyma zwrot środków w postaci nowej karty podarunkowej dołączonej do wiadomości e-mail z potwierdzeniem zwrotu, o ile za zwracane artykuły zapłacono wyłącznie kartami podarunkowymi PUMA.

Jeśli zwracane artykuły zostały opłacone kombinacją karty podarunkowej i innych metod płatności (np. karty kredytowej, gotówki itp.), dokonamy zwrotu środków na alternatywną metodę płatności do wysokości kwoty faktycznie zapłaconej tą metodą. Na pozostałą część zwrotu zostanie wydana nowa karta PUMA.

Przykład: Wartość zakupów wynosi 120 EUR, z czego 80 EUR zapłacono kartą kredytową, a 40 EUR kartą podarunkową PUMA. Jeśli wartość zwrotu wynosi 90 EUR, zwrócimy 80 EUR na kartę kredytową i wydamy nową kartę podarunkową PUMA o wartości 10 EUR.

Gdzie mogę sprawdzić saldo?

Stan konta karty PUMA można sprawdzić bezpośrednio w sklepie PUMA lub online na stronie giftcard.puma.com po podaniu numeru karty PUMA i kodu PIN.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty podarunkowej PUMA?

Z kartami PUMA należy postępować ostrożnie i traktować je jak gotówkę. Po dostarczeniu/wydaniu i aktywacji kart PUMA nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku ich kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub niewłaściwego użycia.

Jaka jest maksymalna kwota, jaką mogę przesłać na kartę podarunkową PUMA?

Karty podarunkowe PUMA można doładować do maksymalnej wartości lub równowartości 1000 EUR, a karty towarowe PUMA wydawane są z maksymalną wartością 250 EUR.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie kart podarunkowych PUMA.

 


 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS TARJETAS DE PUMA

(válido el 6 de octubre de 2022)

¿Dónde puedo comprar tarjetas regalo de PUMA?

Puedes comprar tarjetas regalo de PUMA en tiendas PUMA participantes de la UE, Suiza y Noruega u online.

¿Dónde puedo utilizar mi tarjeta de PUMA?

Las tarjetas de PUMA compradas o emitidas en una tienda de la UE, Suiza, Noruega u online pueden canjearse en todas las tiendas PUMA participantes de la UE, Suiza, Noruega u online en puma.com. Actualmente no ofrecemos este canje en nuestras tiendas PUMA de Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. Para estos países, te recomendamos que canjees tu tarjeta de PUMA online en puma.com.

Ten en cuenta que el canje de las tarjetas de PUMA compradas o emitidas en una de nuestras tiendas en Irlanda o el Reino Unido solo es posible en las tiendas de PUMA participantes en dichos países.

¿Dónde introduzco mi tarjeta de PUMA?

Introduce tu tarjeta de PUMA al elegir el método de pago en la página de pago y haz clic en “+ Añadir una tarjeta regalo”. Se pueden añadir hasta 3 tarjetas regalo en una sola compra. Puedes consultar tu saldo en cualquier momento en giftcard.puma.com.

¿Tengo que gastar el importe exacto de mi tarjeta de PUMA?

No. Si el importe de tu compra es inferior al valor de la tarjeta de PUMA, puedes utilizar el saldo para una compra posterior. El saldo restante no puede cambiarse por dinero efectivo. Si el importe de tu compra es superior al valor de la tarjeta de PUMA, puedes utilizar cualquier otro método de pago aceptable para el importe restante.

¿Puedo devolver un producto comprado con una tarjeta de PUMA?

Sí. La política de devoluciones normal de PUMA se aplica a todos los productos comprados con una tarjeta de PUMA. Recibirás tu reembolso en forma de una nueva tarjeta de PUMA adjunta a tu correo electrónico de confirmación de la devolución una vez que esta se haya procesado y en caso de que los artículos devueltos se hayan pagado usando tarjetas de PUMA.

Si los artículos devueltos se pagaron mediante una combinación de una tarjeta de PUMA y otros métodos de pago (p. ej., tarjeta de crédito, efectivo, etc.), realizaremos un reembolso preliminar al método de pago alternativo por el importe pagado a través de él. Para el resto del reembolso, se emitirá una nueva tarjeta de PUMA.

Ejemplo: El valor de tu compra es de 120,- EUR, de los cuales 80,- EUR se pagaron con tarjeta de crédito y 40,- EUR con una tarjeta regalo de PUMA. Si el valor de tu devolución es de 90,- EUR, te reembolsaremos 80,- EUR a tu tarjeta de crédito y emitiremos una nueva tarjeta regalo de PUMA con un valor de 10,- EUR.

¿Dónde puedo consultar el saldo?

Puedes consultar el saldo de tu tarjeta PUMA directamente en la tienda PUMA participante o en línea en giftcard.puma.com si introduces el número de la tarjeta PUMA y el PIN.

¿Qué pasa si pierdo la tarjeta de PUMA?

Trata la tarjeta de PUMA con mucho cuidado, como si fuera dinero en metálico. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de robo, pérdida, deterioro o uso indebido de la tarjeta PUMA una vez que se haya entregado/emitido y activado.

¿Qué cantidad máxima se puede cargar en una tarjeta de PUMA?

En las tarjetas regalo de PUMA se puede cargar un valor máximo de hasta 1000,00 EUR, o equivalente, y las tarjetas de merchandising de PUMA se emiten con un valor máximo de 250,00 EUR.

Consulta la información completa en los términos y condiciones de las tarjetas de PUMA.