PUMA Cards Terms and Conditions

 

Algemene voorwaarden voor PUMA-kaarten voor de EU, Zwitserland en Noorwegen

(geldig vanaf 6 oktober 2022)

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden ('algemene voorwaarden') zijn van toepassing op onze volgende elektronische en fysieke PUMA-kaarten die in de EU, in Zwitserland of in Noorwegen op of na 6 oktober 2022 in een van onze deelnemende winkels of online worden gekocht/uitgegeven:

(samen ook "PUMA-kaarten")

Door het gebruik van PUMA-kaarten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en ga je een overeenkomst aan met PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, Duitsland (“PUMA”, “Wij”). Wij behouden ons het recht voor om de bewoording van deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Je vindt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op giftcard.puma.com.

2. Bijzondere voorwaarden, alleen van toepassing op de PUMA-cadeaukaarten die verkocht worden door PUMA

2.1 Aankoop van PUMA-cadeaukaarten

Uitsluitend volwassenen (18 jaar of ouder) of minderjarigen met de toestemming van hun ouder(s) komen in aanmerking om PUMA-cadeaukaarten bij PUMA te kopen.

Voor de aankoop van een PUMA-cadeaukaart bij PUMA gelden onze algemene voorwaarden met betrekking tot de aankoop van goederen die te vinden zijn op puma.com voor online aankopen en zijn beschikbaar in de winkel voor je aankopen in de winkel.

2.2 Retourgarantie voor PUMA-cadeaukaarten

Je wettelijke recht op annulering is van toepassing op PUMA-cadeaukaarten die online bij PUMA zijn gekocht. Zie onze kennisgeving van annuleringen en het modelformulier voor annuleringen. Dit geldt alleen voor ongebruikte cadeaukaarten. Als je een bij PUMA gekochte PUMA-cadeaukaart wilt retourneren, neem dan contact op met de klantenservice van PUMA.

Alle andere PUMA-kaarten (behalve PUMA-cadeaukaarten die online werden aangekocht) kunnen niet worden geannuleerd en wij kunnen het retourneren ervan niet aanvaarden.

3. Betaling met PUMA-kaarten, geldigheid en maximumwaarde

PUMA-kaarten die zijn gekocht of uitgegeven in een winkel in de EU, Zwitserland, Noorwegen of online kunnen worden ingewisseld in elke deelnemende PUMA-winkel in de EU, Zwitserland, Noorwegen of online op puma.com.

Je kunt je PUMA-kaart gebruiken om je artikelen te betalen totdat het saldo op nul staat. Als het saldo van je PUMA-kaart niet volstaat om het volledige bedrag van de aankoop te betalen, kun je je betaling afronden door andere betaalmethoden te gebruiken, zoals contant geld of met een creditcard. Het resterende saldo op je PUMA-kaart kan worden gebruikt voor je volgende aankoop, maar kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

Je kunt het saldo op je PUMA-kaart in je deelnemende PUMA-winkel controleren of online op giftcard.puma.com door je PUMA-kaartnummer en de pincode in te voeren.

PUMA-cadeaukaarten kunnen worden opgeladen tot een maximumwaarde van of gelijk aan 1.000,00 EUR en PUMA-tegoedbonnen worden uitgegeven met een maximumwaarde van 250,00 EUR.

PUMA-kaarten zijn niet herhaalbaar.

De geldigheidsdata die op je PUMA-kaart staan afgedrukt of eraan vastzitten zijn van toepassing. Na de vervaldatum kunnen PUMA-kaarten niet meer voor aankopen worden gebruikt. Het resterende saldo wordt niet terugbetaald.

4. Retourneren van goederen gekocht met een PUMA-kaart

Ons retourbeleid en de vrijwillige retourperiode van 30 dagen zijn van toepassing op het retourneren van goederen die met een PUMA-kaart zijn gekocht (waarbij de PUMA-kaart werd gebruikt voor de volledige betaling of een gedeeltelijke betaling, aangevuld met een alternatieve betaalmethode).

Wij behandelen terugbetalingen als volgt:

Als je artikelen retourneert die alleen met PUMA-kaarten zijn betaald, krijg je een nieuwe PUMA-kaart voor het geretourneerde bedrag.

Als de geretourneerde artikelen zijn betaald met een combinatie van een PUMA-kaart en andere betaalmethoden (bijv. creditcard, contant geld, enz.), dan zullen we eerst de alternatieve betaalmethode terugbetalen, ten bedrage van het werkelijk betaalde bedrag met de alternatieve betaalmethode. Voor het resterende bedrag van de terugbetaling, zal een nieuwe PUMA-kaart worden uitgegeven.

Bijvoorbeeld: Je aankoopwaarde is 120,- EUR waarvan 80,- EUR met een creditcard werd betaald en 40,- EUR met een PUMA-cadeaukaart. Je retourneert artikelen van die aankoop met een waarde van 90,- EUR. Wij zullen 80 EUR terugstorten op je creditcardrekening en een nieuwe PUMA-cadeaukaart uitgeven ter waarde van 10 EUR.

5. Levering van elektronische PUMA-kaarten

Elektronische PUMA-kaarten worden naar het door jou opgegeven e-mailadres gestuurd. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je het juiste e-mailadres opgeeft. Als het door jou opgegeven e-mailadres niet kan worden geverifieerd, behoudt PUMA zich het recht voor om van de levering af te zien. Neem contact op met onze klantenservice als je problemen hebt met de levering van je elektronische PUMA-kaart.

6. Beperkte aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van PUMA of de deelnemende winkels met betrekking tot, met inbegrip van maar niet beperkt tot, misbruik, diefstal, verlies, enz. van het tegoed op de PUMA-kaarten wordt uitdrukkelijk uitgesloten en het tegoed op de PUMA-kaarten wordt niet terugbetaald. Deze beperking van aansprakelijkheid sluit claims in geval van ernstige nalatigheid of opzet door PUMA, de deelnemende PUMA-winkels en haar medewerkers niet uit.

Behalve het bovenstaande is het risico op verlies of misbruik uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de PUMA-kaarten. Ga zorgvuldig met je PUMA-kaarten om en behandel ze als contant geld.

7. Privacybeleid

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van PUMA-kaarten.

Voor wat betreft de aankoop/uitgifte van PUMA-kaarten, is ons privacybeleid van toepassing op de behandeling van alle persoonlijke gegevens die tijdens deze transactie worden verzameld en verwerkt.

8. Klantenservice

E-mail: service@puma.com

9. Online platform voor geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat je kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. PUMA Europe GmbH is niet verplicht en bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

10. Bedrijfsgegevens

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Duitsland
Maatschappelijke zetel: Herzogenaurach, Germany
Ingeschreven bij het Amtsgericht Fürth, HRB 14539
Btw-nummers: DE295085185, DK12734360, SE502074638301, FI26348478, PT980516129, NL823907612B01, CZ683526088, SK4020449081, EL997187701, ESN0040291G, 927 129 604 MVA
Directeuren: Georg Stammen, Javier Ortega de la Cruz

 

 

PUMA Cards Terms and Conditions for EU, Switzerland and Norway

(valid as of October 6, 2022)

1. Scope

These terms and conditions ('Terms and Conditions') apply to our following electronic and physical PUMA Cards purchased/issued in the EU, in Switzerland and in Norway on or after October 6, 2022 in any of our participating stores or online:

(Jointly also "PUMA Cards")

By using the PUMA Cards, you accept to be bound by these Terms and Conditions and enter into an agreement with PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 ("PUMA", "We") Herzogenaurach, Germany. We reserve the right to amend or adapt the wording of these General Terms and Conditions. You will find the most recent Terms and Conditions on giftcard.puma.com.

2. Special terms only applicable to PUMA Gift Cards sold by PUMA

2.1 Purchase of PUMA Gift Cards

Only adults (18 years of age or above) or minors with the consent of their parent(s) are eligible to purchase PUMA Gift Cards from PUMA.

For the purchase of a PUMA Gift Card from PUMA, our General Terms and Conditions for the purchase of goods apply which can be found on puma.com for online purchases and as available in store for your instore purchases.

2.2 Return Guarantee for PUMA Gift Cards

Your legal right of cancellation applies to PUMA Gift Cards purchased from PUMA online. Please see our notice of cancellation and the model cancellation form. Please note that this only applies to unused Gift Cards. If you wish to return a PUMA Gift Card purchased from PUMA, please contact PUMA Customer Service.

All other PUMA Cards (except for PUMA Cards purchased online) are not cancelable and we cannot accept returns thereof.

3. Payment with PUMA Cards, Validity and Maximum Value

PUMA Cards purchased or issued in a store in the EU, Switzerland, Norway or online can be redeemed in every participating PUMA store throughout the EU, Switzerland, Norway or online on puma.com.

You can use your PUMA Card to pay for your items until its balance is zero. If the balance of your PUMA Card does not cover the entire purchase, you may complete your payment by using other methods of payment, such as paying in cash or with credit card. Any remaining balance on your PUMA Card may be used on your next purchase, but cannot be exchanged for cash.

You may check the balance on your PUMA Card directly in your participating PUMA store, or online at giftcard.puma.com by entering your PUMA Card number and the PIN.

PUMA Gift Cards can be charged up to a maximum value of or equivalent to EUR 1.000,00 and PUMA Merchandise Cards are issued with a maximum value of EUR 250,00.

Please note that PUMA Cards are not rechargeable.

The validity dates printed on or attached to your PUMA Card apply. After the date of expiration, PUMA Cards cannot be used for purchase. Any remaining balance will not be refunded.

4. Returning goods purchased with a PUMA Card

Our return policies and 30 days voluntary return period apply to the return of goods purchased with a PUMA Card (using the PUMA card as payment in full or partially together with an alternative payment method).

We handle refunds as follows:

If you return items that were paid for using only PUMA Cards, you will be issued a new PUMA Card for the returned amount.

If the returned items were paid for by a combination of a PUMA Card and other payment methods (e.g. credit card, cash, etc.), then we will preliminary refund to the alternative payment method, up to the amount actually paid by the alternative method. For the remainder of the refund, a new PUMA Card will be issued.

Example: Your purchase value is 120,- EUR of which 80,- EUR were paid by credit card and 40,- EUR by PUMA Gift Card. You return items of that purchase with a value of 90,- EUR. We will refund 80 EUR to your credit card and issue a new PUMA Gift Card of 10 EUR value.

5. Delivery of electronic PUMA Cards

Electronic PUMA Cards will be sent to your indicated e-mail address. It is your sole responsibility to ensure that you provide the correct email address. If the e-mail address you provided cannot be verified, PUMA reserves the right to refrain from the delivery. Please contact our customer service if you encounter any problems with the delivery of your electronic PUMA Card.

6. Limited Liability

Any liability of PUMA or the participating stores in relation to, including but not limited to, misuse, theft, loss, etc. for the credit on the PUMA Cards is explicitly excluded and the credit on the PUMA Cards will not be refunded. This limitation of liability does not exclude claims in case of gross negligent or deliberate acts by PUMA, the participating PUMA stores and its employees.

Safe the above the risk of loss and misuse remains entirely with the owner of the PUMA Cards. Handle your PUMA Cards with special diligence and treat them like cash.

7. Privacy Policy

We do not collect any personal data in connection with your use of the PUMA Cards.

Regarding the purchase/issuing of PUMA Cards, our privacy policy applies to our handling of any personal data collected and processed in the course of this transaction.

8. Customer Service

Email: service@puma.com

9. Online Dispute Resolution Platform

The European Commission provides an online dispute resolution platform, which can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Puma Europe GmbH is not obliged and willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.

10. Company information

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Registered Office: Herzogenaurach, Germany
Registered at Amtsgericht Fürth, HRB 14539
VAT ID Numbers: DE295085185, DK12734360, SE502074638301, FI26348478, PT980516129, NL823907612B01, CZ683526088, SK4020449081, EL997187701, ESN0040291G, 927 129 604 MVA
Managing Directors: Georg Stammen, Javier Ortega de la Cruz

 

 

Conditions générales des cartes PUMA pour l’UE, la Suisse et la Norvège

(en vigueur depuis le 6 octobre 2022)

1. Champ d’application

Les présentes conditions générales (« Conditions générales ») s’appliquent aux cartes PUMA électroniques et physiques achetées/émises dans l’UE, en Suisse et en Norvège depuis le 6 octobre 2022 dans l’un de nos magasins participants ou en ligne :

(conjointement désignées « Cartes PUMA »)

En utilisant les cartes PUMA, vous acceptez d’être lié par les présentes conditions générales et concluez un accord avec PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 (« PUMA », « Nous »), Herzogenaurach, Allemagne. Nous nous réservons le droit de modifier ou d’adapter la formulation des présentes conditions générales. Vous trouverez la version la plus récente de ces conditions générales sur giftcard.puma.com.

2. Conditions particulières applicables uniquement aux cartes cadeaux PUMA vendues par PUMA

2.1 Achat de cartes cadeaux PUMA

Seuls les adultes (âgés de 18 ans minimum) ou les mineurs avec le consentement de leur(s) parent(s) sont autorisés à acheter des cartes cadeaux PUMA auprès de PUMA.

Pour l’achat d’une carte cadeau PUMA auprès de PUMA, nos conditions générales relatives à l’achat de produits s’appliquent. Vous pouvez les consulter sur puma.com pour les achats en ligne ou dans nos magasins lors de vos achats en magasin.

2.2 Garantie relative au retour des cartes cadeaux PUMA

Vous avez le droit d’exercer votre droit légal d’annulation, lequel s’applique aux cartes cadeaux PUMA achetées en ligne auprès de PUMA. Veuillez consulter notre notification relative à l’annulation et utiliser notre modèle de formulaire d’annulation. Veuillez noter que cela ne s’applique qu’aux cartes cadeaux non utilisées. Si vous souhaitez retourner une carte cadeau achetée auprès de PUMA, veuillez contacter le Service client de PUMA.

Toutes les autres cartes PUMA (à l’exception des cartes PUMA achetées en ligne) ne peuvent faire l’objet d’une annulation. De même, les retours ne sont pas acceptés.

3. Paiement avec des cartes PUMA, validité et montant maximal

Les cartes PUMA achetées ou émises dans un magasin PUMA au sein de l’UE, en Suisse ou en Norvège, ou bien en ligne peuvent être échangées dans tous les magasins PUMA participants dans l’UE, en Suisse ou en Norvège, ou en ligne sur eu.puma.com.

Vous pouvez utiliser votre carte PUMA pour payer vos articles jusqu’à ce que son solde soit nul. Si le solde de votre carte PUMA ne couvre pas la totalité du montant de votre achat, vous pouvez compléter votre paiement en utilisant d’autres modes de paiement, tels que des espèces ou une carte de crédit. Tout solde restant sur votre carte PUMA pourra être utilisé lors de votre prochain achat, mais ne pourra pas être échangé contre une somme en espèces.

Vous pouvez consulter le solde de votre carte PUMA directement dans votre magasin PUMA participant, ou bien en ligne sur giftcard.puma.com en indiquant le numéro de votre carte PUMA et le code.

Les cartes cadeaux PUMA peuvent être approvisionnées jusqu’à un montant maximal ou équivalent à 1 000 EUR et les cartes produits PUMA sont émises avec un montant maximal de 250 EUR.

Veuillez noter que les cartes PUMA ne sont pas rechargeables.

Les dates de validité imprimées ou jointes à votre carte PUMA s’appliquent. Une fois la date de validité expirée, vous ne pourrez plus utiliser les cartes PUMA pour effectuer des achats. Tout solde restant ne sera pas remboursé.

4. Retour de produits achetés avec une carte PUMA

Nos politiques de retour et la période de retour volontaire de 30 jours s’appliquent au retour de produits achetés avec une carte PUMA (en utilisant la carte PUMA comme mode de paiement intégral ou partiel avec un autre mode de paiement).

Nous traitons les retours comme suit :

Si vous retournez des articles payés uniquement avec des cartes PUMA, vous recevrez une nouvelle carte PUMA créditée de la somme équivalente au montant des articles retournés.

Si les articles retournés ont été payés avec une carte PUMA et un autre mode de paiement (par exemple, carte de crédit, espèces, etc.), nous effectuerons un premier remboursement sur le deuxième mode de paiement, d’un montant équivalent à la somme effectivement payée par ce mode. Une nouvelle carte PUMA sera alors émise pour compléter et finaliser le remboursement.

Exemple : Vous avez effectué un achat d’une valeur de 120 EUR. Vous avez réglé 80 EUR par carte de crédit et 40 EUR en utilisant une carte cadeau PUMA. Vous retournez certains articles compris dans cet achat, pour une valeur totale de 90 EUR. Nous vous rembourserons 80 EUR sur votre carte de crédit et émettrons une nouvelle carte cadeau PUMA d’une valeur de 10 EUR.

5. Livraison des cartes PUMA électroniques

Les cartes PUMA électroniques seront envoyées à l’adresse e-mail que vous avez indiquée. Il est de votre entière responsabilité de vous assurer de fournir une adresse e-mail correcte. Si l’adresse e-mail fournie ne peut être vérifiée, PUMA se réserve le droit de ne pas effectuer la livraison. Si vous rencontrez des problèmes avec la livraison de votre carte PUMA électronique, veuillez contacter notre service client.

6. Limitation de responsabilité

PUMA ou les magasins participants n’assumeront aucune responsabilité en lien avec, y compris, mais sans s’y limiter, toute utilisation abusive, perte, tout vol, etc. de crédit sur toute carte PUMA et le crédit ne sera pas remboursé. Cette limitation de responsabilité n’exclut pas les réclamations en cas de négligence grave ou d’actes répréhensibles délibérés de la part de PUMA, des magasins PUMA participants et des employés de PUMA.

Sans préjudice de ce qui précède, le risque de perte et d’utilisation abusive demeure entièrement à la charge du propriétaire des cartes PUMA. Faites très attention à vos cartes PUMA, comme s’il s’agissait d’argent.

7. Politique de confidentialité

Nous ne collectons aucune donnée personnelle dans le cadre de votre utilisation des cartes PUMA.

En ce qui concerne l’achat/l’émission de cartes PUMA, notre politique de confidentialité s’applique à notre traitement de toutes les données personnelles collectées et traitées dans le cadre de cette transaction.

8. Service client

E-mail : service@puma.com

9. Plateforme de résolution des litiges en ligne

La Commission européenne met à disposition une plateforme de résolution des litiges en ligne, qui peut être consultée à l’adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Puma Europe GmbH n’est pas obligée ou disposée à participer à une procédure de résolution des litiges devant un conseil d’arbitrage de la consommation.

10. Informations concernant la société

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Allemagne
Siège social : Herzogenaurach, Allemagne
Enregistrée à Amtsgericht Fürth, HRB 14539
Numéros d’identifiants TVA : DE295085185, DK12734360, SE502074638301, FI26348478, PT980516129, NL823907612B01, CZ683526088, SK4020449081, EL997187701, ESN0040291G, 927 129 604 MVA
Directeurs généraux : Georg Stammen, Javier Ortega de la Cruz

 

 

 

 

PUMA Cards Allgemeine Geschäftsbedingungen für die EU, Schweiz und Norwegen

(gültig ab dem 06. Oktober 2022)

1. Scope

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Allgemeine Geschäftsbedingungen“) gelten für die folgenden elektronischen und physischen PUMA Cards, die in der EU, der Schweiz und in Norwegen ab dem 06. Oktober 2022 in einem unserer teilnehmenden Geschäfte oder online erworben bzw. ausgestellt wurden:

(Zusammenfassend auch „PUMA Cards“)

Mit der Nutzung der PUMA Cards erklärst du dich mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und gehst einen Vertrag mit PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 („PUMA“, „Wir“) Herzogenaurach, Deutschland ein. Wir behalten uns das Recht vor, den genauen Wortlaut dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verändern oder anzupassen. Du findest die aktuellen Geschäftsbedingungen unter giftcard.puma.com.

2. Sonderbedingungen gelten nur für PUMA Geschenkgutscheine, die von PUMA vertrieben werden

2.1 Der Erwerb von PUMA Geschenkgutscheinen

Nur Erwachsene (ab 18 Jahren) oder Minderjährige mit der Zustimmung ihrer Eltern sind dazu berechtigt, Geschenkgutscheine von PUMA zu erwerben.

Beim Erwerb eines Geschenkgutscheins von PUMA gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Kauf von Waren, die auf puma.com für Onlinekäufe und in den Stores für Ihre Filialkäufe zu finden sind.

2.2 Rückgabegarantie für PUMA Geschenkgutscheine

Dein gesetzliches Widerrufsrecht gilt für PUMA Geschenkgutscheine, die online bei PUMA gekauft wurden. Bitte beachte unsere Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular. Bitte beachte, dass dies nur für nicht genutzte Geschenkgutscheine gilt. Möchtest du einen von PUMA gekauften Geschenkgutschein zurückgeben, dann wende dich bitte an den PUMA Kundenservice.

Alle anderen PUMA Cards (mit Ausnahme der online erworbenen PUMA Geschenkgutscheine) sind nicht stornierbar und können nicht zurückgegeben werden.

3. Zahlung mit PUMA Cards, Gültigkeit und Höchstbetrag

PUMA Cards, die in einem Store in der EU, der Schweiz, Norwegen oder online erworben wurden, können in jedem teilnehmenden PUMA Store in der EU, der Schweiz, in Norwegen oder online auf puma.com eingelöst werden.

Deine PUMA Card kann so lange zum Bezahlen von Artikeln verwendet werden, bis der Saldo Null beträgt. Reicht das Guthaben deiner PUMA Card nicht aus, um den gesamten Einkauf zu bezahlen, kannst du deine Zahlung mit einer anderen Zahlungsmethode vervollständigen, z. B. in bar oder mit Kreditkarte. Das Restguthaben deiner PUMA Card kann für deinen nächsten Einkauf verwendet werden. Es kann jedoch nicht als Bargeld ausgezahlt werden.

Du kannst das Guthaben deiner PUMA Card direkt bei der teilnehmenden PUMA Filiale einsehen oder online unter giftcard.puma.com, indem du dort deine PUMA Card-Nummer und deine PIN eingibst.

PUMA Geschenkgutscheine können mit einem Höchstbetrag von bis zu 1.000 € aufgeladen werden. PUMA Merchandise-Gutscheine werden mit einem Maximalwert von 250 € ausgestellt.

Bitte beachte, dass PUMA Cards nicht wiederaufladbar sind.

Es gelten die auf deiner PUMA Card aufgedruckten oder beigelegten Gültigkeitsdaten. Nach Ablauf des Gültigkeitsdatums können die PUMA Cards nicht mehr für den Einkauf verwendet werden. Verbleibendes Restguthaben wird nicht rückerstattet.

4. Rückgabe von Waren, die mit einer PUMA Card gekauft wurden

Unsere Rückgaberichtlinien und die 30-tägige freiwillige Rückgabefrist gelten für die Rückgabe von Waren, die mit einer PUMA Card gekauft wurden (bei vollständiger Zahlung mit der PUMA Card oder teilweiser Bezahlung zusammen mit einer alternativen Zahlmethode).

Rückerstattungen handhaben wir wie folgt:

Bei zurückgesendeten Artikeln, die allein mit PUMA Cards bezahlt wurden, wird dir eine neue PUMA Card über den erstatteten Betrag ausgestellt.

Wurden die zurückgesendeten Artikel mit einer Kombination aus PUMA Card und anderen Zahlungsmitteln (z. B. Kreditkarte, Bargeld etc.) bezahlt, so erstatten wir vorläufig den Betrag, der mit dem alternativen Zahlungsmittel bezahlt wurde. Für den Restbetrag der Erstattung wird eine neue PUMA Card ausgestellt.

Beispiel: Dein Einkaufswert beträgt 120 €, davon wurden 80 € mit Kreditkarte und 40 € mit einem PUMA Geschenkgutschein bezahlt. Du retournierst Artikel aus einem Kauf mit einem Wert von 90 €. Wir werden 80 € auf deine Kreditkarte zurückbuchen und dir einen neuen PUMA Geschenkgutschein im Wert von 10 € ausstellen.

5. Zusendung von elektronischen PUMA Cards

Elektronische PUMA Cards werden an die von dir angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Es liegt in deiner alleinigen Verantwortung, die richtige E-Mail-Adresse anzugeben. Kann die von dir angegebene E-Mail-Adresse nicht verifiziert werden, behält sich PUMA das Recht vor, die Zustellung zu verweigern. Solltest du Probleme mit der Lieferung deiner elektronischen PUMA Card haben, wende dich bitte an unseren Kundenservice.

6. Beschränkte Haftung

Jegliche Haftung von PUMA oder den teilnehmenden Stores in Zusammenhang mit (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) Missbrauch, Diebstahl, Verlust etc. für das Guthaben auf den PUMA Cards wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das Guthaben auf den PUMA Cards wird nicht erstattet. Diese Haftungsbeschränkung schließt Ansprüche in Fällen grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns durch PUMA, die teilnehmenden PUMA Stores und deren Mitarbeiter nicht aus.

Das Risiko des Verlustes und der missbräuchlichen Nutzung der PUMA Cards trägt allein der Besitzer. Behandele deine PUMA Cards mit besonderer Sorgfalt und geh mit ihnen um wie mit Bargeld.

7. Datenschutz

Wir erfassen keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der PUMA Cards.

Hinsichtlich des Kaufs bzw. der Ausstellung von PUMA Cards gilt unsere Datenschutzrichtlinie für den Umgang mit personenbezogenen Daten, die im Zuge dieser Transaktion erfasst und verarbeitet werden.

8. Kundenservice

E-Mail: service@puma.com

9. Online-Plattform zur Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ findest. Die PUMA Europe GmbH ist nicht verpflichtet und bereit an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

10. Informationen zum Unternehmen

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Eingetragener Sitz: Herzogenaurach, Deutschland
Eingetragen beim Amtsgericht Fürth, HRB 14539
Steuernummern: DE295085185, DK12734360, SE502074638301, FI26348478, PT980516129, NL823907612B01, CZ683526088, SK4020449081, EL997187701, ESN0040291G, 927 129 604 MVA
Geschäftsführer: Georg Stammen, Javier Ortega de la Cruz

Termini e condizioni buoni PUMA per UE, Svizzera e Norvegia

(validi dal 6 ottobre 2022)

1. Ambito

Questi termini e condizioni (Termini e condizioni) si applicano ai nostri buoni PUMA elettronici e fisici acquistati/emessi in UE, Svizzera e Norvegia a partire dal o dopo il 6 ottobre 2022 in uno qualunque dei negozi partecipanti oppure online:

(Collettivamente “buoni PUMA”)

Usando i buoni PUMA, il cliente accetta di essere vincolato/a da questi Termini e condizioni e di concludere un accordo con PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 (“PUMA”, “Noi”) Herzogenaurach, Germania. Ci riserviamo il diritto di modificare o adattare la formulazione di questi Termini e condizioni generali. È possibile trovare Termini e condizioni più recenti su giftcard.puma.com.

2. Termini speciali che si applicano solo ai buoni regalo PUMA venduti da PUMA

2.1 Acquisto di buoni regalo PUMA

Solo gli adulti (dai 18 anni in su) o i minorenni con il consenso di almeno un genitore possono acquistare buoni regalo PUMA venduti da PUMA.

Per l’acquisto di un buono regalo PUMA venduto da PUMA si applicano i nostri Termini e condizioni generali per l’acquisto di beni, che possono essere trovati su puma.com per gli acquisti online e sono disponibili in negozio per l’acquisto fisico.

2.2 Garanzia di reso per i buoni regalo PUMA

Il diritto legale di annullamento si applica ai buoni regalo PUMA venduti da PUMA online. È possibile consultare la nostra notifica di disdetta e il modulo di recesso. Nota: questo si applica solo ai buoni regalo non utilizzati. Se si desidera rendere un buono regalo PUMA acquistato da PUMA, è possibile contattare il Servizio clienti PUMA.

Tutti gli altri buoni PUMA (a eccezione dei buoni acquistati online) non sono annullabili e di conseguenza non possiamo accettarne il reso.

3. Pagamento con buoni regalo PUMA, validità e valore massimo

I buoni regalo PUMA acquistati o rilasciati da un negozio nell’UE, in Svizzera e in Norvegia oppure online possono essere utilizzati presso tutti i negozi PUMA nell’UE, in Svizzera e in Norvegia aderenti all’offerta oppure online su puma.com.

È possibile utilizzare un buono regalo PUMA per pagare i propri articoli finché il suo saldo è zero. Se il saldo del buono regalo PUMA non copre l’intero importo, è possibile completare il pagamento usando altri metodi come contanti o carta di credito. L’eventuale saldo aggiuntivo rimanente sul buono regalo PUMA può essere usato per acquisti successivi ma non può essere scambiato con denaro.

È possibile verificare il credito residuo del proprio buono PUMA direttamente presso il negozio PUMA di fiducia aderente all’offerta o online su giftcard.puma.com, inserendo il numero del buono PUMA e il PIN.

I buoni regalo PUMA possono essere caricati per un massimo di 1.000 EUR e i buoni merchandise PUMA vengono emessi con un valore massimo di 250 EUR.

Nota: i buoni regalo PUMA non sono ricaricabili.

Si applicano le date di validità stampate su o allegate al buono PUMA. Dopo la data di scadenza, i buoni regalo PUMA non possono essere usati per effettuare acquisti. Eventuale denaro rimanente non sarà rimborsato.

4. Reso di merci acquistate con un buono PUMA

La nostra politica sui resi e il periodo di reso volontario di 30 giorni si applicano al reso delle merci acquistate con un buono regalo PUMA (usando il buono PUMA come pagamento completo o parziale unitamente a un metodo di pagamento alternativo).

Gestiamo i rimborsi come segue:

Se gli articoli resi sono stati pagati usando solo buoni PUMA, verrà emesso un nuovo buono PUMA per l’importo delle merci rese.

Se gli articoli restituiti sono stati pagati con una combinazione di buoni PUMA e altri metodi di pagamento (ad es. carta di credito, contanti etc.), rimborseremo il cliente inizialmente sul metodo di pagamento alternativo fino all’ammontare pagato effettivamente con tale metodo. Per il resto del rimborso verrà emesso un nuovo buono PUMA.

Esempio: Il valore degli articoli acquistati è 120 EUR, di cui 80 sono stati pagati con carta di credito e 40 con buono regalo PUMA. Il cliente rende degli articoli appartenenti a questo ordine per un totale di 90 EUR. Rimborseremo 80 EUR sulla carta di credito ed emetteremo un nuovo buono regalo PUMA del valore di 10 EUR.

5. Consegna di buoni elettronici PUMA

Invieremo buoni elettronici PUMA all’indirizzo e-mail indicato. È responsabilità esclusiva del cliente inserire l’indirizzo e-mail corretto. Se l’indirizzo e-mail inserito non può essere verificato, PUMA si riserva il diritto di non effettuare la consegna. Contatta il nostro servizio clienti se si verificano degli errori con la consegna di un buono elettronico PUMA.

6. Responsabilità limitata

Qualsiasi responsabilità di PUMA o dei negozi aderenti in relazione a, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uso improprio, furto, smarrimento, ecc. del credito sui buoni PUMA è esplicitamente escluso e il credito su di essi non sarà rimborsato. Questa limitazione di responsabilità non esclude pretese in caso di negligenza grave o dolo di PUMA, dei negozi PUMA aderenti e dei suoi dipendenti.

A esclusione di quanto sopra, il rischio di smarrimento e uso improprio rimane interamente a carico del proprietario dei buoni PUMA. Si prega di conservare i propri buoni PUMA con particolare cura e di trattarli come se fossero denaro.

7. Informativa sulla privacy

Non raccogliamo dati personali relativamente all’uso dei buoni regalo PUMA.

Relativamente all’acquisto/emissione di buoni regalo PUMA, la nostra informativa sulla privacy si applica alla nostra gestione dei dati personali raccolti ed elaborati nel corso di questa transazione.

8. Servizio clienti

E-mail: service@puma.com

9. Piattaforma online di risoluzione delle controversie

La Commissione Europea ha predisposto una piattaforma per la risoluzione online delle controversie, disponibile al seguente link http://ec.europa.eu/consumers/odr. PUMA Europe GmbH non è né tenuta né disposta a partecipare a procedure di conciliazione davanti a un centro di conciliazione per consumatori.

10. Informazioni sull’azienda

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Germania
Sede legale: Herzogenaurach, Germania
Registrato presso Amtsgericht Fürth, HRB 14539
Partita IVA: DE295085185, DK12734360, SE502074638301, FI26348478, PT980516129, NL823907612B01, CZ683526088, SK4020449081, EL997187701, ESN0040291G, 927 129 604 MVA
Amministratori delegati: Georg Stammen, Javier Ortega de la Cruz

 

 

Regulamin kart PUMA dla UE, Szwajcarii i Norwegii

(obowiązuje od 6 października 2022 r.)

1. Zakres

Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy następujących elektronicznych i fizycznych kart PUMA, zakupionych/wydanych w UE, Szwajcarii i Norwegii w dniu 6 października 2022 r. lub później w jednym z naszych sklepów uczestniczących w programie lub w Internecie:

(Zbiorczo nazywane „Kartami PUMA”)

Korzystając z kart PUMA, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i zawiera umowę z PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 („PUMA”, „My”) Herzogenaurach, Niemcy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dostosowania brzmienia niniejszego Regulaminu. Najbardziej aktualny Regulamin znajdziesz na stronie giftcard.puma.com.

2. Warunki specjalne dotyczące tylko kart podarunkowych PUMA sprzedawanych przez PUMA

2.1 Zakup kart podarunkowych PUMA

Do zakupu kart podarunkowych PUMA uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie (od 18. roku życia) lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów.

Przy zakupie karty podarunkowej PUMA obowiązuje Ogólny Regulamin, który można znaleźć na stronie internetowej puma.com w przypadku zakupów online oraz w sklepie w przypadku zakupów stacjonarnych.

2.2 Gwarancja zwrotu kart podarunkowych PUMA

Prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje dla kart podarunkowych PUMA zakupionych w Internecie. Prosimy o zapoznanie się z naszym powiadomieniem o odstąpieniu od umowy oraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko niewykorzystanych kart podarunkowych. W przypadku chęci dokonania zwrotu zakupionej w PUMA karty podarunkowej, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta PUMA.

Wszystkie inne karty PUMA (z wyjątkiem kart PUMA zakupionych w Internecie) nie podlegają anulowaniu i nie przyjmujemy ich zwrotów.

3. Płatność kartami PUMA, ważność i maksymalna wartość

Karty PUMA zakupione lub wydane w sklepie w UE, Szwajcarii, Norwegii lub online można zrealizować w każdym uczestniczącym w programie sklepie PUMA w UE, Szwajcarii, Norwegii lub online na stronie puma.com.

Kartą PUMA można płacić za artykuły do momentu, aż jej saldo będzie zerowe. Jeśli saldo karty PUMA nie pokrywa całego zakupu, można uzupełnić płatność za pomocą innych metod płatności, np. gotówką lub kartą kredytową. Pozostałe na karcie PUMA saldo można wykorzystać przy kolejnym zakupie, ale nie można go wymienić na gotówkę.

Stan konta karty PUMA można sprawdzić bezpośrednio w sklepie PUMA lub online na stronie giftcard.puma.com po podaniu numeru karty PUMA i kodu PIN.

Karty podarunkowe PUMA można doładować do maksymalnej wartości lub równowartości 1000 EUR, a karty towarowe PUMA wydawane są z maksymalną wartością 250 EUR.

Należy pamiętać, że karty PUMA nie podlegają doładowaniu.

Obowiązują daty ważności wydrukowane na karcie PUMA lub dołączone do niej. Po upływie terminu ważności karty PUMA nie mogą być wykorzystywane do zakupów. Wszelkie pozostałe saldo nie zostanie zwrócone.

4. Zwrot towarów zakupionych za pomocą karty PUMA

Nasze zasady zwrotu i dobrowolny 30-dniowy okres zwrotu dotyczą towarów zakupionych przy użyciu karty PUMA (przy użyciu karty PUMA jako płatności w całości lub częściowo wraz z alternatywną metodą płatności).

Zwroty obsługujemy w następujący sposób:

W przypadku zwrotu towarów, za które zapłacono wyłącznie kartami PUMA, na zwróconą kwotę zostanie wydana nowa karta PUMA.

Jeśli zwracany towar został opłacony kombinacją karty PUMA i innych metod płatności (np. karty kredytowej, gotówki itp.), dokonamy zwrotu środków na alternatywną metodę płatności do wysokości kwoty faktycznie zapłaconej alternatywną metodą. Na pozostałą część zwrotu zostanie wydana nowa karta PUMA.

Przykład: Wartość zakupów wynosi 120 EUR, z czego 80 EUR zapłacono kartą kredytową, a 40 EUR kartą podarunkową PUMA. Użytkownik zwraca przedmioty o wartości 90 EUR. Zwrócimy 80 EUR na kartę kredytową i wydamy nową kartę podarunkową PUMA o wartości 10 EUR.

5. Dostawa elektronicznych kart PUMA

Elektroniczne karty PUMA zostaną wysłane na wskazany adres e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu e-mail. W przypadku braku możliwości weryfikacji podanego adresu e-mail PUMA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji dostawy. W przypadku problemów z dostarczeniem elektronicznej karty PUMA prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

6. Ograniczona odpowiedzialność

Odpowiedzialność firmy PUMA lub sklepów uczestniczących w programie w związku z, między innymi, nadużyciem, kradzieżą, utratą itp. środków na karcie PUMA jest wyraźnie wyłączona, a środki na karcie PUMA nie podlegają zwrotowi. To ograniczenie odpowiedzialności nie wyklucza roszczeń w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego działania firmy PUMA, uczestniczących w programie sklepów PUMA i ich pracowników.

W związku z powyższym ryzyko utraty i niewłaściwego wykorzystania pozostaje w całości po stronie właściciela kart PUMA. Z kartami PUMA należy postępować ostrożnie i traktować je jak gotówkę.

7. Polityka prywatności

Nie zbieramy żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika z kart PUMA.

W przypadku zakupu/wydania kart PUMA obowiązuje nasza polityka prywatności dotycząca postępowania z wszelkimi danymi osobowymi zebranymi i przetwarzanymi w ramach tej transakcji.

8. Obsługa klienta

E-mail: service@puma.com

9. Platforma do rozstrzygania sporów online

Komisja Europejska zapewnia platformę rozwiązywania sporów online na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Puma Europe GmbH nie ma obowiązku ani zamiaru brać udziału w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed komisją arbitrażową konsumentów.

10. Informacje o firmie

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Niemcy
Siedziba: Herzogenaurach, Niemcy
Firma zarejestrowana w Amtsgericht Fürth, HRB 14539
Numery VAT: DE295085185, DK12734360, SE502074638301, FI26348478, PT980516129, NL823907612B01, CZ683526088, SK4020449081, EL997187701, ESN0040291G, 927 129 604 MVA
Dyrektorzy zarządzający: Georg Stammen, Javier Ortega de la Cruz

 

 

 

Términos y condiciones de las tarjetas de PUMA para la UE, Suiza y Noruega

(válido el 6 de octubre de 2022)

1. Ámbito de aplicación

Estos términos y condiciones (“Términos y condiciones”) se aplican a las siguientes tarjetas electrónicas y físicas de PUMA, compradas/emitidas en la UE, Suiza y Noruega a partir del 6 de octubre de 2022 en cualquiera de nuestras tiendas participantes u online:

(en conjunto, “tarjetas de PUMA”)

Al utilizar las tarjetas de PUMA, aceptas estar sujeto a estos Términos y condiciones y celebrar un acuerdo con PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, Alemania (“PUMA”, “nosotros”). Nos reservamos el derecho de modificar o adaptar la redacción de estos Términos y condiciones generales. Encontrarás los Términos y condiciones más recientes en giftcard.puma.com.

2. Términos especiales solo aplicables a las tarjetas regalo de PUMA vendidas por PUMA

2.1 Compra de tarjetas regalo de PUMA

Solo los adultos (mayores de 18 años) o menores con el consentimiento de sus padres pueden comprar tarjetas regalo de PUMA.

La compra de una tarjeta regalo de PUMA está sujeta a nuestros Términos y condiciones generales para la compra de productos, que se pueden consultar en puma.com para compras online y, según disponibilidad, en la tienda para tus compras en tiendas.

2.2 Garantía de devolución de las tarjetas regalo de PUMA

Tu derecho legal de cancelación se aplica a las tarjetas regalo de PUMA compradas online en PUMA. Consulta nuestra política de cancelación y el modelo del formulario de cancelación. Ten en cuenta que esto solo se aplica a las tarjetas regalo no utilizadas. Si deseas devolver una tarjeta regalo de PUMA comprada en PUMA, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de PUMA.

El resto de tarjetas de PUMA (excepto las tarjetas de PUMA compradas online) no se pueden cancelar ni devolver.

3. Pago con tarjetas de PUMA, vigencia y valor máximo

Las tarjetas de PUMA compradas o emitidas en una tienda de la UE, Suiza, Noruega u online pueden canjearse en todas las tiendas PUMA participantes de la UE, Suiza, Noruega u online en puma.com.

Puedes usar tu tarjeta de PUMA para pagar artículos hasta gastar su saldo por completo. Si el saldo de tu tarjeta de PUMA no cubre la totalidad de la compra, puedes abonar el resto utilizando otros métodos de pago, como efectivo o tarjeta de crédito. Podrás utilizar cualquier saldo restante en tu tarjeta de PUMA en tu próxima compra, pero no cambiarlo por efectivo.

Puedes consultar el saldo de tu tarjeta PUMA directamente en la tienda PUMA participante o en línea en giftcard.puma.com si introduces el número de la tarjeta PUMA y el PIN.

En las tarjetas regalo de PUMA se puede cargar un valor máximo de hasta 1000,00 EUR, o equivalente, y las tarjetas de merchandising de PUMA se emiten con un valor máximo de 250,00 EUR.

Ten en cuenta que las tarjetas de PUMA no son recargables.

Se aplican las fechas de validez impresas o adjuntas a tu tarjeta de PUMA. Después de su fecha de caducidad, las tarjetas de PUMA dejan de ser válidas. El saldo restante no se reembolsará.

4. Devolución de productos comprados con una tarjeta de PUMA

La devolución de productos comprados con una tarjeta de PUMA (ya sea como pago total o parcial junto con un método de pago alternativo) está sujeta a nuestras políticas de devolución y al período de devolución voluntaria de 30 días.

Gestionamos los reembolsos de la siguiente manera:

Si devuelves productos que se pagaron utilizando únicamente tarjetas de PUMA, emitiremos una nueva tarjeta de PUMA por el importe devuelto.

Si los artículos devueltos se pagaron mediante una combinación de una tarjeta de PUMA y otros métodos de pago (p. ej., tarjeta de crédito, efectivo, etc.), realizaremos un reembolso preliminar al método de pago alternativo por el importe pagado a través de él. Para el resto del reembolso, se emitirá una nueva tarjeta de PUMA.

Ejemplo: El valor de tu compra es de 120,- EUR, de los cuales 80,- EUR se pagaron con tarjeta de crédito y 40,- EUR con una tarjeta regalo de PUMA. Devuelves artículos de esa compra por un valor de 90,- EUR. Te reembolsaremos 80,- EUR a tu tarjeta de crédito y emitiremos una nueva tarjeta regalo de PUMA con un valor de 10,- EUR.

5. Entrega de tarjetas de PUMA electrónicas

Las tarjetas de PUMA electrónicas se enviarán a la dirección de correo electrónico que indiques. Es de tu exclusiva responsabilidad asegurarte de proporcionar una dirección de correo electrónico correcta. Si la dirección de correo electrónico que proporcionaste no se puede verificar, PUMA se reserva el derecho de abstenerse de realizar la entrega. Si tienes algún problema con la entrega de tu tarjeta de PUMA electrónica, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

6. Responsabilidad limitada

Cualquier responsabilidad de PUMA o de las tiendas participantes en relación con, entre otros, uso indebido, robo, pérdida, etc. del crédito de las tarjetas de PUMA queda explícitamente excluida y el crédito de las tarjetas de PUMA no se reembolsará. Esta limitación de responsabilidad no excluye las reclamaciones en caso de negligencia grave o actos deliberados por parte de PUMA, las tiendas PUMA participantes y sus empleados.

Salvo lo anterior, el riesgo de pérdida y abuso recae completamente en el propietario de las tarjetas de PUMA. Trata la tarjeta de PUMA con mucho cuidado, como si fuera dinero en metálico.

7. Política de privacidad

No recopilamos ningún dato personal en relación con su uso de las tarjetas de PUMA.

La gestión de los datos personales recopilados y procesados en el curso de la compra/emisión de tarjetas de PUMA está sujeta a nuestra política de privacidad.

8. Atención al cliente

Correo electrónico: service@puma.com

9. Plataforma de resolución de disputas online

La Comisión Europea proporciona una plataforma de resolución de disputas online, que se puede encontrar en http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Puma Europe GmbH no está obligada ni dispuesta a participar en procedimientos de resolución de disputas ante una junta de arbitraje de consumidores.

10. Información de la empresa

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Alemania
Oficina registrada: Herzogenaurach, Alemania
Registrada en Amtsgericht Fürth, HRB 14539
Números de identificación a efectos de IVA: DE295085185, DK12734360, SE502074638301, FI26348478, PT980516129, NL823907612B01, CZ683526088, SK4020449081, EL997187701, ESN0040291G, 927 129 604 MVA
Dirección general: Georg Stammen, Javier Ortega de la Cruz